Pohybový spínač PIR do AL profilu 7,5A DC9-28V

Kód: PIR spínač do AL profilu L4T

17.50 € bez DPH
21.00 € s DPH
 • Funkcia ON/OFF
 • Napájacie napätie DC 9V-28V
 • Max.zaťaženie 7,5A
 • Nastavenie času 5sek. až 45min.
 • Nastavenie minimálneho osvetlenia 1lux až 50lux
 • Umožňuje nastavenie úrovne jasu
- +
 • Miniatúrny spínač ON/OFF do hliníkoveho profilu ovládaný pohybom. Maximálny dosah je cca 5m, ale na túto vzdialenost už reaguje len na silné podnety (doporučený dosah do 3 metrov). Pomocou 2 tlačítiek (mikrospínačov) na plošnom spoji je možné nastavit intenzitu LED pri zopnutí, intenzitu LED v kľude po zotmení (nočné svetlo), čas zopnutia, citlivosť pohybového senzora a prahovú úroveň okolitého osvetlenia pre aktiváciu nočného režimu. Všetky nastavené parametre zostavajú uložené v permanentnej pamäti aj po odpojení napájania. Časovač sa nuluje pri každom pohybe v zapnutom stave, LED zhasnú až po uplynutí nastaveného času od zachytenia posledného pohybu. Tesne po vypnutí je cca 2s ochranná doba kedy čidlo nereaguje, aby došlo k stablizácii detektora po zmene stavu.
 • Inštalácia do profilu: Senzor je určený pre profily s hĺbkou min.5mm. Senzor nainštalujte do profilu tak, aby fresnelova šošovka vyčnievala nad povrch profilu. Osadením senzora  hlboko do profilu znižujete úhol záberu. Do difúzora vyvŕtajte pre senzor otvor o priemere 10mm. Plošný spoj je potrebné podlepiť izolačnou páskou, aby se vývody senzora, vyčnievajúce tesne nad povrch spodnej strany plošného spoja neskratovali o profil. Pri nasadzovaní difúzora dávajte pozor, aby ste jeho spodnou časťou nepoškodily súčiastky na krajoch plošného spoja. Hlavne pri tenkých profiloch je to veľmi tesné a je nevyhnutné, aby plošný spoj bol presne v stredu profilu. Pre jednoduchšiu montáž doporučujeme v mieste senzora skrátiť vnútornú časť difúzora.
 • Nastavenie : Po pripojení napájacieho napätia trvá cca 25s kým senzor začne reagovať. Počas týchto 25 sekúnd nereaguje ani na stlačenie tlačítok pre nastavenie. Je dôležité senzor nastavovať s pripojeným LED pásom na výstupe. Zmena jasu a blikanie LED pásu indikuje nastavené parametre a zjednodušuje orientáciu vo virtuálnom menu nastavenia. 
 • Nastavenie jasu pri aktivácii : Senzor je prednastavený na hodnotu 100%. Tento parameter je možné meniť priamo v bežnom prevádzkovom režime. Krátkym stlačením ľubovoľného tlačítka sa LED vždy rozsvietia do nastavenej intenzity bez ohľadu na ostatné nastavenia. Stlačením a pridržaním tlačítka S1(-) alebo S2(+) se začne meniť intenzita požadovaným smerom, uvolnením tlačítka se intenzita zastaví na požadovanej úrovni a uloží do permanentnej pamäte. Asi po 5s od uvolnenia tlačítka prejde senzor späť do bežného prevádzkového režimu .
 • Nastavenie ďalších parametrov je potrebné uskutočniť postupne v režime nastavenia, ktorý sa aktivuje súčasným stlačením oboch tlačítok. Ak nechcete menit parametre v jednom kroku, pokračujte k ďalšiemu znovu stlačením oboch tlačítok, prechod k dalšiemu kroku je ohlásený krátkym zablikaním a počet bliknutí zodpovedá pozícii v menu nastavenia. Nastavené hodnoty sa uložia po stlačení obidvoch tlačítok pri prepnutí na ďalší krok, ak odpojíte napájanie skôr, ako nastavenú hodnotu potvrdíte stlačením oboch tlačítok, nebude zmena uložená. Ak v ľubovoľnej fáze režimu nastavenia po dobu 20s nestlačíte žiadne tlačítko, režim nastavenia sa automaticky ukončí. Zmena parametrov posledného kroku nepotvrdeného stlačením oboch tlačítok sa neuloží.

1. Nastavenie kľudového jasu : Továrenské nastavenie: 0% . Stlačte súčasne obe tlačítka S1+S2, LED pás krátko stroboskopicky zabliká a rozsvieti sa na aktuálne nastavenú intenzitu kľudového jasu (ak je nulová, zhasne). Pomocou tlačítok S1(-) nebo S2(+) nastavte požadovanú kľudovú intenzitu v rozsahu 10 úrovní. Po nastavaní požadovanej hodnoty potvrďte zmenu súčasným stlačením oboch tlačítok, zmena sa uloží a LED 2x bliknú na znamenie, že ste prešli ku kroku 2.
2. Nastavenie času ( hrubé ): Továrenské nastavenie: 0s. Minimálny čas zopnutia je nastavený trvale na 5s. Celkový čas je potom súčtom hrubého nastavenia + jemného nastavenia +5s. Nastavením času na hodnoty 0+0 bude teda výsledný čas 5s. Jas LED sa automaticky nastaví podľa aktuálne nastaveného času. Hrubé nastavenie má 16 úrovní kde 0 (LED sú zhasnuté) je minimálny možný čas 0s, maximálna intenzita (15) potom odpovedá času 2400s (40min) 1 krok je zmena o 160s. Krátkym stlačením tlačítka S1(-) alebo S2(+) sa zmení hodnota o 1 krok (LED viditeľne zmení intenzitu). Ďalšie pridržanie tlačítka aktivuje automatický posun až do krajnej hodnoty. Po nastavení požadovanej hodnoty potvrďte zmenu súčasným stlačením oboch tlačítok, zmena sa uloží a LED 3x bliknú na znamenie, že ste prešli ku kroku 3.
3. Nastavenie času ( jemné ) : Továrenské nastavenie: 20s. Jas LED sa automaticky nastaví podľa aktuálne nastaveného času. Jemné nastavenie prebieha rovnako ako hrubé s tým rozdielom, že 1 krok odpovedá 10s. Po nastavení požadovanej hodnoty potvrďte zmenu súčasným stlačením oboch tlačítok, zmena sa uloží a LED 4x bliknú na znamenie, že ste prešli ku kroku 4.
4. Nastavenie súmrakového čidla : Továrenské nastavenie: vypnuté. Jas LED sa automaticky nastaví podľa aktuálne nastavenej úrovni. Nastavenie má 17 úrovní (0-16). Maximálna hodnota 16 (najvyšší jas LED) súmrakové čidlo vypne a pohybový senzor je trvale v režimu noc bez ohľadu na okolité osvetlenie. Čím je vyššie nastavená hodnota (vyšší jas LED), tím je vyššia prahová hodnota okolitého osvetlenia. Hodnota 1 odpovedá cca 1lux, Hodnota 16 (posledná pred vypnutím) je potom cca 50lx. Ak je senzor pod mliečnym difúzorom, limitné hotnoty se mierne zvýšia, najnižšia intenzita potom bude cca 5lux. Po nastavení požadovanej hodnoty potvrďte zmenu súčasným stlačením oboch tlačítok, zmena sa uloží a LED 5x bliknú na znamenie, že ste prešli ku kroku 5.
5. Nastavenie citlivosti: Továrenské nastavenie: Hodnota 14 - vysoká citlivosť. Jas LED sa automaticky nastaví podľa aktuálne nastavenej úrovne. Nastavenie citlivosti má 17 úrovní, kde nulová hodnota (LED sú zhasnuté) je minimálna citlivosť, maximálna hodnota 16 (max.jas LED) je maximálna citlivosť. Maximálnu citlivosť nenastavujte, ak to nie nevyhnutne potrebné a iba v aplikáciách, kde senzor pracuje v uzavretom stabilnom prostredí, napr. v šatni a pod. Pri tejto citlivosti môže senzor spínať i samovoľne pri pohybe rôzne teplých vrstiev vzduchu od kúrenia. Po nastavení požadovanej hodnoty potvrďte zmenu súčasným stlačením oboch tlačítok, zmena sa uloží a LED krátko stroboskopicky zablikajú na znamenie, že režim nastavenia bol ukončený a senzor sa prepne spät do pracovného režimu.

Napätie: 9-28VDC

Pohotovostný odber - standby power: 0,1W pri 12VDC / 0,33W pri 24VDC

Prúd: max. 7.5A

Rozmer: 10x45mm

Nastavenie času: 5s - 45 min

Nastavenie minimálneho osvetlenia : 1 lux - 50 lux

Dosah čidla : 3 m ( max.5 m )

Uhol záberu : 120°

V obvode je možné použiť len 1ks PIR spínača!

 

 

 • Vstupné napätie: DC 9V-28V, DC 9V-28V
 • Poznámka: Pohotovostný odber - standby power: 0,1W pri 12VDC / 0,33W pri 24VDC, Pohotovostný odber - standby power: 0,1W pri 12VDC / 0,33W pri 24VDC